Starten met Gellyball

Wil je Gellyball toevoegen aan je huidige aanbod of met een nieuw bedrijf starten? Vaste locatie, mobiel of beide?
Gellyball is zeer betaalbaar. Complete starterspakketten beginnen al vanaf € 2300 en kunnen tot 98% bruto winstmarge genereren op Gellyball-feestjes.
Bent u klaar om uw eerste starterspakket te bestellen en onze groep te vervoegen? Aarzel niet en vul onderstaand formulier nu in, zodat we nadien u kunnen contacteren om jouw keuze te bespreken.

Aanmeldformulier:

Algemene voorwaarden weergeven

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

GELLYBALL Europe BV, licentiehouder van het merk en logo “Gellyball” met licentienurs 018314830 & 018315974, gedeponeerd bij EUIPO European Union Intellectual Property Office. En de aanvrager;
verklaren hierbij:
1. Door bevestiging van de pop-up en aankoop van het Gellyball startpakket, akkoord te gaan met het gebruik van het merk en logo onder volgende condities:
a) Periode: vanaf aankoop startpakket, bij een erkende Gellyball Verdeler, tot opzeg door de licentiegever als gevolg op inbreuken of misbruik of opzeg door aanvrager. b) Gebieden: regio postcode vd aanvrager – c) Media: toepassingen: gebruik op eigen website + sociale media + affiches + flyers + Google adwords + banners + reclameborden.
d) Beperkingenverbod om de domeinnaam www.gellyball. + extensie van eender welk land te gebruiken of reserveren. Het is verboden om de Gellyball-materialen, -naam en -logo te gebruiken voor of samen met concurrerende producten van Gellyball. 
2. Wijzigingen in het ontwerp: de aanvrager mag zonder toestemming van GELLYBALL Europe BV geen wijzigingen (laten) aanbrengen in het ontwerp. Uitzondering hierbij zijn de naar redelijkheid te verwachten wijzigingen die nodig zijn tot juiste uitbating van in 1.c genoemde toepassingen. De aanvrager dient bij elke wens tot aanpassing GEBV te informeren; zonder toestemming van GEBV kunnen er geen wijzigingen in het logo aangebracht worden. 
3. Deze EULA kan door GEBV voortijdig, geheel of gedeeltelijk, door opzegging of ontbinding worden beëindigd, indien de aanvrager: a) het ontwerp niet of niet langer gebruikt; b) als natuurlijk persoon komt te overlijden; c) als rechtspersoon wordt ontbonden; d) de zeggenschap over de onderneming kwijtraakt (bijv. door overgang van onderneming of overdracht van meerderheid aandelen); 

e) nalatig is in één van de condities van de EULA.
4. Bij vaststelling van nalatigheid door de aanvrager, zal GEBV, de aanvrager in gebreke stellen middels aangetekend schrijven per post en per elektronische communicatie (mail). GEBV geeft de tijd om de vastgestelde inbreuken ongedaan te maken op min. 7 dagen en max. 15 kalenderdagen.
Bij niet-naleving van de rechtzetting door de aanvrager, verklaart deze zich akkoord met de algemene voorwaarden van GEBV en de EULA.
5. Op deze  zijn de algemene voorwaarden van GEBV van toepassing, mits daar niet vanaf geweken zijn in de overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid van voorwaarden zijn de voorwaarden zoals beschreven in de overeenkomst bindend. De aanvrager ontvangt via elektronische post een versie van de voorwaarden. Hierbij verklaart de aanvrager bekend te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden zoals beschreven in het addendum. De algemene voorwaarden bevinden zich eveneens als addendum in deze EULA.
ADDENDUM
Er is sprake van inbreuk op merkenrecht als 1. een logo of naam wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (Identiteitsinbreuk) 2. een overeenstemmend logo of naam wordt gebruikt voor dezelfde of gelijkende waren of diensten (herkomstinbreuk) 3. ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie wordt gedaan van een merk (goodwillinbreuk) 4. een logo anders dan ter onderscheiding wordt gebruikt
Inbreuk op merkenrecht kan de volgende gevolgen hebben: 1. schadevergoeding per dag en per inbreuk. 2. Proceskosten veroordeling. 3. vergoeding juridische kosten van de licentiegever.
Door bestelling van de order en betaling van het starterspakket bij een ‘erkende Gellyball verdeler‘, verklaart de aanvrager akkoord te gaan met alle algemene voorwaarden van GEBV en de EULA.